Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Afbeelding met tekst Terms and conditions en een pen

 ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 – Overeenkomst

ARTIKEL 4 – Garantietermijn

ARTIKEL 5 – Prijzen en betaling

ARTIKEL 6 – Aanbiedingen

ARTIKEL 7 – Levering en uitvoering

ARTIKEL 8 – Herroepingsrecht

ARTIKEL 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 10 – Retourrecht

ARTIKEL 11 – Klachtenregeling

ARTIKEL 12 – Geschillenregeling

Artikel 1 Definities:

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

 • Ondernemer:
  De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • BTRENDZ HAIR:
  1. Haar (werk) specialist in Amsterdam Duivendrecht
  2. 06-85225299
   Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 18:00
 • Consument: De persoon die een overeenkomst (ook op afstand) aangaat met BTRENDZ HAIR
 • Dag: Kalenderdag.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Artikel 2 Toepasselijkheid:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BTRENDZ HAIR en op elk tot stand komen overeenkomst op afstand tussen BTRENDZ HAIR en consument.
 • Is er door consument opdracht gegeven aan BTRENDZ HAIR om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is voor partijen (koop op afstand).
 • Door het gebruik van de website van BTRENDZ HAIR aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite van BTRENDZ HAIR: www.btrendzhair.nl.

Artikel 3 Overeenkomst:

 • De overeenkomst tussen consument en ondernemer komt tot stand op het moment van aanvaarding van het product/haarwerk en het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden. Dan wel schriftelijk als elektronisch.
 • Op de overeenkomst tussen de ondernemer en consument waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 4 Garantietermijn:

 • De garantietermijn gaat in vanaf het moment dat het product/haarwerk is afgeleverd bij de consument.
 • De garantietermijn op een haarwerk is geldig voor 3 maanden. (met uitzondering van aanbiedingen)
 • Garantie geldt enkel ten aanzien van fabricagefouten en niet ten aanzien van slijtage en gebruiksschade of schade als gevolg van onjuist gebruik.
 • De door BTRENDZ HAIR te leveren producten worden voorafgaand aan de levering door BTRENDZ HAIR gecontroleerd en in goede staat afgeleverd.
 • De garantietermijn geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde haarwerken/haarstukken zelf repareert en/of bewerkt of door derden laat repareren en/of bewerken.
  2. De geleverde producten/haarwerk/haarstukken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld.

Artikel 5 Prijzen en Betaling:

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • Indien de consument zich niet in Nederland bevindt, is de consument verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
 • Bij een reeks behandelingen/bestellingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
 • De aanbetaling kan niet worden gerestitueerd.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen

Artikel 6 Aanbiedingen:

 • Alle aanbiedingen van BTRENDZ HAIR zijn vrijblijvend.

Artikel 7 Levering en uitvoering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BTRENDZ HAIR kenbaar heeft gemaakt.
 • BTRENDZ HAIR zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestellingen alsmede bij de uitvoering van de bestelling van producten.
 • Tenzij schriftelijk/mondeling andere afspraken zijn gemaakt tussen partijen zal BTRENDZ HAIR geaccepteerde
 • Bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren, tenzij BTRENDZ HAIR binnen 5 dagen na acceptatie een langere leveringstermijn heeft aangegeven.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de consument.

Artikel 8 Herroepingsrecht:

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte kosten en/of kosten voor terugzending voor zijn rekening.
 • Herroepingsrecht is niet van toepassing op aanbiedingen.

Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht:

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals:
  1. Pruiken die op maat gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd worden. Aanspreekpunt voor klachten in onze salon is Bianca Reiziger.
  2. De consument de geleverde haarwerken/haarstukken zelf repareert en/of bewerkt of door derden laat repareren en/of bewerken;
  3. De geleverde producten/haarwerk/haarstukken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld;
  4. De producten geopend en/of gebruikt zijn.

Artikel 10 Retour recht;

 • Het retourrecht wordt wegens hygiënische redenen uitgesloten voor haarwerken, haarstukken.

Artikel 11 Klachtenregeling:

 • LOGO ANKOIndien de klant een klacht heeft over het product/haarwerk, moet de klacht zo volledig en duidelijk omschreven worden, binnen 7 dagen na ontdekking mondeling, zowel als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van BTRENZ HAIR. BTRENZ HAIR moet de klager binnen 5 werkdagen antwoord geven. Bij eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen wij u vragen dit toe te lichten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 • Klachtenformulier: Als u een klacht heeft, kunt u deze hier melden.

Artikel 12 Geschillenregeling:

 • logo geschillencommissieGeschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer bekend worden gemaakt bij de Geschillencommissie .
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie bekend worden gemaakt.
 • Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd:

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie of een gratis informatiegesprek kunt u contact opnemen:

BTRENDZ Hair
Bianca Reiziger

Dorpsplein 54 
1115 CW Duivendrecht
biancastrendz@gmail.com
Tel: 020 – 223 4690
Mobiel:  06 – 85 225 299

Scroll to Top